โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

       ซอฟต์แวร์ระบบบัญชีบริหารประกอบด้วย ระบบบริหารสินค้าคงคลัง ระบบจัดซื้อ จำหน่ายสินค้า วิเคราะห์การตลาด พนักงานขายและคอมมิชชั่น ระบบการเงิน ระบบลูกหนี้เจ้าหนี้ ระบบเช็ครับจ่าย และเงินฝากธนาคาร บัญชีทั่วไปและแยกประเภท งบกระแสเงินสด และ งบเปรียบเทียบทางการเงินต่างๆ (Cash Flow & Ratio Analysis) เต็มรูปแบบ พัฒนาโดยเทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัย และเหมาะสมที่สุดในปัจจุบันและอนาคต ใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจ พร้อมคุณสมบัติเด่น ระบบวิเคราะห์การตลาดขั้นสูง (Business Intelligence) และระบบสำหรับผู้บริหารในการสอบถาม ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  ในรูปแบบสรุปและกราฟ (Performance Dashboard และ Business Plus Executive) ไม่ว่าจะเป็นรายงาน หรือ รูปแบบกราฟต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจแข่งขันทางการตลาดปรับกลยุทธ์ได้ถูกต้อง รวดเร็วทันเหตุการณ์ เพื่อความเป็นผู้นำในธุรกิจ

 

 


BUSINESS PLUS ช่วยเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจ ให้พร้อมนำหน้ากว่าใคร
- โปรแกรมบริหารบัญชีสำเร็จรูป BusinessPlus ออกแบบมาให้เหมาะสมกับทุกธุรกิจมากที่สุด
- โปรแกรมบริหารบัญชีสำเร็จรูป BusinessPlus พร้อมการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง
- โปรแกรมบริหารบัญชีสำเร็จรูป BusinessPlus รองรับการทำงานที่เป็น Windows อย่างแท้จริง
- โปรแกรมบริหารบัญชีสำเร็จรูป BusinessPlus เรียนรู้เข้าใจง่าย เน้นการทำงานอย่างเห็นผลจริง
- โปรแกรมบริหารบัญชีสำเร็จรูป BusinessPlus ยืดหยุ่นสูง ประยุกต์ดัดแปลงได้ง่าย
- โปรแกรมบริหารบัญชีสำเร็จรูป BusinessPlus รองรับปริมาณข้อมูลไม่จำกัด
- โปรแกรมบริหารบัญชีสำเร็จรูป BusinessPlus ให้ความสมบูรณ์ครบถ้วน
- โปรแกรมบริหารบัญชีสำเร็จรูป BusinessPlus ลดความผิดพลาดของข้อมูลในแต่ละส่วน
- โปรแกรมบริหารบัญชีสำเร็จรูป BusinessPlus เหมาะสมกับการบริหารงานภายในองค์กร
- โปรแกรมบริหารบัญชีสำเร็จรูป BusinessPlus ถูกต้องตามหลักการบัญชี
- โปรแกรมบริหารบัญชีสำเร็จรูป BusinessPlus ให้รายงานวิเคราะห์เหนือกว่าใครเพื่อการตัดสินใจ

        ซอฟต์แวร์ระบบบัญชีบริหาร ประกอบด้วย ระบบบริหารสินค้าคงคลัง ระบบจัดซื้อ จำหน่ายสินค้า วิเคราะห์การตลาด พนักงานขายและคอมมิชชั่น การเงิน ลูกหนี้เจ้าหนี้ เช็ครับจ่าย และเงินฝาธนาคารบัญชีทั่วไปและแยกประเภท งบกระแสเงินสด และ งบเปรียบเทียบทางการเงินต่างๆ (Cash Flow & Ratio Analysis) เต็มรูปแบบ พัฒนาโดยเทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัย และเหมาะสมที่สุดในปัจจุบันและอนาคใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจ พร้อมคุณสมบัติเด่น ระบบวิเคราะห์การตลาดขั้นสูง (Business Intelligence) และระบบสำหรับผู้บริหารในการสอบถามข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบสรุปและกราฟ (Performance Dashboard และ Business Plus Executive) ไม่ว่าจะเป็นรายงาน หรือรูปแบบกราฟต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจแข่งขันทางการตลาดปรับกลยุทธ์ได้ถูกต้อง รวดเร็วทันเหตุการณ์ เพื่อความเป็นผู้นำในธุรกิจ

BUSINESS PLUS ERP มีระบบเสริมต่างๆ มากมายให้เลือกเพิ่มเติมเพื่อใช้งานได้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
• ระบบฝากขาย (Consignment)
• ระบบรับฝากขาย (Consignee)
• ระบบแฟรนไชส์ (Franchise)
• ระบบเติมเต็มอัตโนมัติ (Replenishment)
• ระบบแลกแต้มสมาชิก (Redeem)
• ระบบแคมเปญหลังร้าน (Campaign)
• ระบบวางแผนการผลิต (MRPII)
• ระบบแพ็คสินค้า (Packing List)
• ระบบเตรียมใบสั่งซื้อ (Prepare-PO)
• ระบบเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์อื่นๆ (Text2Bplus)

      ปัจจุบันได้มีการคิดนวัตกรรมพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อตอบโจทย์เทคโนโลยีสมัยใหม่และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น พัฒนาบน Mobile และการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Cloud นอกจากนั้นยังมีกาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ออกมาตอบโจทย์ลูกค้า SME ขนาดเล็ก หรือ Startup และร่วมมือกับสถาบันต่างๆรองรับการเชื่อมต่อในการทำ E-Commerce และชำระเงินผ่านระบบ E-Paymentต่างๆ ให้ครบวงจร เพื่อรองรับกับนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคต