คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER)

ทำหน้าที่เหมือนผู้ให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ (Database) ในงานด้านโครงข่าย ที่มีลูกข่ายเข้ามาใช้บริการและจัดสรรทรัพยากรข้อมูลให้แก่ลูกข่ายได้ทันท่วงที่ 

โดยภาพรวมแล้วอุปกรณ์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

1.  แบบ Rack  อุปกรณ์จะเป็นกล่องสี่เหลื่อมแบน นิยมนำไปวางไว้ในชั้นตู้ Rack เพื่อประหยัดพื้นที่และสะดวกในการดูแลรักษา หรือใช้ในงาน Datacenter

2. แบบ Tower  อุปกรณ์จะเป็นเหมือน PC ตั้งโต๊ะทั่วไป นิยมใช้งาน หน่วยงาน ห้างร้าน ทั่วไป

 

Visitors: 82,404