BusinessPlus

ทำไม่ถึงเรียกใช้โปรแกรม
BusinessPlus ERP  เพิ่มรายได้  ลดต้นทุน  วิเคราะห์การขาย  ปิดงบเพื่องานบริหาร 

 

 

 

โปรแกรมระบบบัญชีทั่วไปและแยกประเภท, บริหารสินค้าคงคลัง, จัดซื้อ, จำหน่ายสินค้า, วิเคราะห์การตลาด, พนักงานขายและคอมมิชชั่น, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, เช็ครับ-จ่าย และเงินฝากธนาคาร เหมาะสมสำหรับธุรกิจเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะซื้อมา-ขายไป พร้อมด้วย ระบบบริหารงานอัจฉริยะสำหรับผู้บริหาร Business Intelligence และ Performance Dash Board

เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการควบคุมความถูกต้องตั้งแต่เรื่องของปริมาณสินค้าคงคลังและต้นทุนสินค้าแต่ละชนิดในแต่ละคลังสินค้า ช่วยให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของสินค้าได้ทันที

ช่วยรักษาสภาพความเหมาะสมของสินค้าแต่ละชนิด วิเคราะห์ปริมาณสินค้าที่ควรจะจัดเก็บ ตลอดจนควบคุมเรื่องเอกสารทั้งหมด (Document Flow) ตั้งแต่การสั่งซื้อ,การรับสินค้า,การส่งคืน,การขายสินค้า,การรับคืนและอื่น ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง มีระบบมาตรฐานรวมทั้งสามารถควบคุมความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) ของแต่ละบุคคลหรือตามระดับตำแหน่งงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงถึงการ์ดลูกหนี้ การ์ดเจ้าหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และระบบบัญชี โดยอัตโนมัติ ทำให้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

เสริมการทำงานที่เหนือกว่าใคร โปรแกรมเสริมการทำงานให้ตั้งแต่ ปฏิทินงานประจำวัน ,ปฏิทินเตือนความจำแสดงปฏิทินเตือนใบจองที่ไม่พร้อมส่งสินค้า ใบจองเสนอราคาหมดอายุ เพื่อช่วยเตือนฝ่ายขาย พร้อมช่วยงานผู้บริหารให้สามารถมองสถานะทางการเงินของกิจการแบบง่าย ๆ ได้ทุกวัน ตลอดจนการสรุปการออกเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหาร พร้อมรายงานการช่วยบริหารสินค้าคงคลังในรูปแบบ A B C

Visitors: 82,403