โปรแกรมรุ่นน้องธงฟ้าประชารัฐ

คุณสมบัติของโปรแกรม
กระบวนการขาย
• ใช้งานผ่านแท็บเล็ต หน้าจอสัมผัส
• พร้อมขายได้ทันที มีข้อมูลสินค้าเริ่มต้นให้ประมาณ 10,000 รายการ
• ขายสินค้าไม่มีบาร์โค๊ดได้
• สามารถบันทึกรับเงิน ทอนเงิน และนำส่งเงินของแคชเชียร์ได้
• ขายสินค้าหนึ่งชิ้น หรือ หลายชิ้นพร้อมกันได้
• สามารถให้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์หรือส่วนลดบาทต่อชิ้นได้
• สามารถให้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์หรือส่วนลดบาทรวมทั้งบิลได้
• ชำระค่าสินค้าได้ทั้งเงินสดและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
                                                                   • รองรับประเภทการชำระเงินได้ทั้งเงินสด และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในบิลเดียวกัน
                                                                   • พิมพ์สรุปยอดขายประจำวัน
นอกจากนี้ยังมีรายงานหลากหลายรูปแบบ ใช้งานได้ทั้งการควบคุมภายในร้านและช่วยวิเคราะห์การขาย
• รายงานยอดขายและยอดชำระ
• รายงานสรุปจำนวนสินค้าขายรายวัน
• รายงานรายละเอียดรับชำระ-ตามเอกสาร
• รายงานจัดอันดับยอดขายที่ชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
• รายงานสรุปสินค้าคงเหลือ
• รองรับเอกสารซื้อสด และส่งคืนสด
• สามารถเพิ่มสินค้าแต่ละชนิดไม่จำกัดหน่วยนับและบาร์โค๊ด
• สามารถสอบถามสินค้าคงเหลือได้