หลากหลายเหตุผลที่ลูกค้า ให้ความไว้วางใจเรียกใช้บริการ

บริการงานด้านไอที แบบครบวงจรและมาตรฐานสูงสุดเพื่อคุณภาพที่คุณมั่นใจได้
1. แนะนำวิธีใช้งาน ปรับปรุงคุณภาพ คุณภาพสินค้าการใช้งานอุปกรณ์ร่วมกับผู้ใช้งาน (USER)
2. ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
3. มอบบริการที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ ลูกค้า หรือผู้ใช้งาน
4. เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน
5. ทําให้สามารถรวบรวม กระบวนการทํางานต่างๆ เข้ามาอยู่ด้วยกันเพื่อการบริการ หรือบริหารจัดการแบบศูนย์รวม
6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบบริการทุกคน สามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่และตระหนักรู้เกี่ยวกับการให้บริการที่ตนเองรับผิดชอบได้
7. สามารถทำงานให้สอดคล้องร่วมกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของหน่อวยงานนั้นๆได้
8. มีตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพที่ชัดเจน และสามารถแสดงผลเป็นรายงานรวมทั้งจัดเก็บบันทึกได้
9. เพิ่มความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการให้บริการในแต่ละด้านการบริกา
10.รับประกันสินค้า บริการหลังงานติดตั้ง ดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งาน

 

Visitors: 62,363