อุปกรณ์เครือข่าย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่าย (Interconnection Device) มีหลายประเภทที่ควรรู้จักและควรเข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นเสียก่อน ก่อนปฎิบัติงานจริง
- End System (EM) ระบบปลายทาง หรืออุปกรณ์ปลายทาง
- Server (เครื่องแม่ข่าย) เป็นอีเอส (End System) ที่ทำหน้าที่ให้บริการ (Service) ต่างๆ เช่น เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการสำหรับการพิมพ์
(Print Server),การจัดเก็บข้อมูล (Storage Server) และยังรวมไปถึงการรับ - ส่งจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (Mail Server) เป็นต้น
- Client (เครื่องลูกข่าย) เป็น อีเอส ที่ทำหน้าที่ขอเข้าใช้บริการเครื่องแม่ข่าย
- Host คือ ระบบสุดท้ายปลายทางข้างไดข้างหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็น Server หรือ Client อาจเป็นได้
- Repeater เป็นอุปกรณ์ในระดับบชั้นกายภาพ (Physical Layer) หรือเป็น Repeater ที่มีการเชื่อมต่อหลายพอร์ต แต่มีโดเมนของการชนกันระหว่างร่วมกัน (Collision Domain) นอกจากนี้อาจสนับสนุนการทำงานที่ตรวจสอบความผิดพลาดของโฮสต์อีกด้วย (Multiport Repeater Fault Detection+Notification and Signal Broadcast)- Switch เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเคลือข่ายแบบโดเมนของการของการชนกัน หรือจำกัดการชนกันของการส่งข้อมูลในแต่ละพอร์ตของการเชื่อมต่อ
- Router เป็นอุปกรณ์ในระดับ Network Layer ทำหน้าที่ส่งต่อ Message จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง และรวมไปถึงการค้นหาเส้นทางระหว่างเครื่อข่ายย่อยเพื่อนำส่ง Message ไปยังจุดหมายปลายทาง
- Gateway เป็นอุปกรณ์เร้าเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางออกไปยังเคลือข่ายภายนอก
- Link เป็นการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ โดยทั่วไปจะมีการกำหนดคุณลักษณะต่างๆ ทางกายภาพเช่น ความเร็วในการส่งข้อมูล (Transmission Rate) และค่าความหน่วงในการส่งสัญาณ (Propagation Delay) บนสื่อตัวนำ (Media) เป็นต้น
- PC คือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ
- Laptop หรือ Notebook เป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพา
- Lan Switch เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่าง LAN ภายในอาคาร
- Firewall เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ ป้องกันเครือข่าย
- Wireless Router ทำหน้าที่คล้ายคลึงกับเราท์เตอร์ แต่สนับสนุนการเชื่อมต่อแบบไร้สาย โดยส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เสมือน Access Point(AP)
- Lan Media
- Wireless Media
- Wan Media สือกลางในการส่งผ่านบนเครือข่าย WAN
- Ethernet เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่าแพร่หลายบนระบบบ LAN โดยสามารถส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึง 10/100/1000