คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER)

Server (เครื่องแม่ข่าย) เป็น อี.เอส (End System) ที่ทำหน้าที่ให้บริการ (Service) ต่างๆ เช่น เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการสำหรับการพิมพ์ (Print Server),การจัดเก็บข้อมูล (Storage Server) และยังรวมไปถึงการรับ - ส่งจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (Mail Server) เป็นต้น
เครื่องแม่ข่าย (Server) จะถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ ด้วยกันคือ
1. แบบ Rack จะมีลักษณะเป็นแท่งสีเหลี่ยม
2. แบบ Tower หน้าตาจะเหมือนกับ PC ทั่ว ๆ ไป

Visitors: 62,359