วางระบบห้องคอมพิวเตอร์

เคทีฮาร์ดแวร์ เซอร์วิส ให้บริการงานด้าน (I.T) Haraware&Software จำหน่าย-ติดตั้ง-รับเหมา วางระบบแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ เคทีฮาร์ดแวร์ โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15ปี
- จำหน่ายติดตั้ง คอมพิวเตอร์แบรนด์เนม, คอมพิวเตอร์ชุดประหยัดเครื่องประกอบ
จำหน่ายติดตั้งวางระบบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ หน่วยงาน,ห้างร้าน,บริษัทฯ,และลูกค้าทั่วไป รับประกันสินค้าหลังการติดตั้ง พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลตลอดอายุการใช้งาน
- วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (แม่ข่าย - ลูกข่าย)
เครือข่ายการสือสารโทรคมนาคมระหว่างคอมพิวเตอร์ตั่งแต่สองเครื่องขึ้นไปสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆในเครือข่าย จะใช้สื่อที่เป็นสายเคเบิลหรือสื่อไร้สายในระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่รู้จักกันดีคือ Internet
ระบบเครือข่ายมีบทบาทมากในปัจจุบัน เพราะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย จึงเกิดความต้องการที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกันเพื่อเพิ่มความสามารถของระบบให้สูงขึ้น และลดต้นทุนของระบบโดยรวม การโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันในเครือข่าย ทำให้ระบบมีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น การแบ่งการใช้ทรัพยากร เช่น หน่วยประมวลผล , หน่วยความจำ , หน่วยจัดเก็บข้อมูล , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีราคาแพงและไม่สามารถจัดหามาให้ทุกคนได้ เช่น Datacenter , อุปกรณ์เคลือข่าย ทำให้ลดต้นทุนของระบบลงได้
อุปกรณ์เครือข่ายที่สร้างข้อมูล ส่งมาตามเส้นทางและบรรจบข้อมูลจะเรียกว่าโหนดเครือข่าย. โหมดประกอบด้วยโฮสต์เช่นเซิร์ฟเวอร์ , คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่าย อุปกรณ์สองตัวจะกล่าวว่าเป็นเครือข่ายได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการในเครื่องหนึ่งสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกระบวนการในอีกอุปกรณ์หนึ่งได้
อุปกรณ์เครือข่าย (Network)
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเคลือข่าย (Interconnection Device)ที่สำคัญมีหลากหลายประเภทที่ควรรู้จักและเข้าใจการทำงาน
- End System(ES) คือ ระบบปลายทาง หรืออุปกรณ์ปลายทาง
- Server (เครื่องแม่ข่าย) เป็น ES ที่ทำหน้าที่ให้บริการ (Service)ต่างๆ เช่น Print server,Storage Server,Mail Server
- Client ทำหน้าที่ร้องขอเรียกใช้บริการข้อมูลจาก SERVER
- Host คือ ระบบปลายทางข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็น Server หรือ Client ก็ได้
- Repeater เป็นอุปกรณ์ชั้นกายภาพ (Physical Layer) ซึ่งทำหน้าที่ยกระบบสัญาณ
- Hub เป็นอุปกรณ์ในระดับ Physical Layer หรือเป็น Repeater ที่มีช่องทางการเชื่อมต่อหลายพอร์ท
- Switch เป็นอุปกรณ์ระดับ Datalink Layer ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเคลือข่ายแบบโดเมนของการชนกัน หรือจำกัดการชนกันของข้อมูลในแต่ละพอร์ตของการเชื่อมต่อ
- Router เป็นอุปกรณ์ระดับ Network Layer ทำหน้าที่ส่งต่อ Message จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง และรวมไปถึงการค้นหาเส้นทางระหว่างเคลือข่ายย่อยเพื่อนำส่ง Message
ไปยังจุดหมายปลายทาง
- Gateway เป็นอุปกรณ์เราท์เตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางออกไปยังเคลือข่ายภายนอก
- Link เป็นการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ โดยทั่วไปจะมีการกำหนดคุณลักษณะต่างๆ ทางกายภาพ เช่น Transmission Rate,Prpoagation Delay,Media
- PC เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
- Laptop Or Notebook เป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพา
- Lan Switch เป็นอุปกรณ์เคลือข่ายทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่าง LAN ภายในองค์กรนั้นๆ
- Firewall เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการป้องกันเคลือข่าย หรืออีกนัยหนึ่งคือ ใช้เพื่อความมั่นคงปลอดภัยให้กับเคลือข่าย
- Wireless Router ทำหน้าที่คล้ายกับเร้าเตอร์ แต่สนับสนุนการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยส่วนใหญ่แล้วจะทำหน้าที่เสมือน Access Point (AP)
แต่ทำหน้าที่เพิ่มเติมในการค้นหาเส้นทางเพื่อส่งต่อ Message
- Lan Media หรือสื่อกลางในการส่งผ่าน Message โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคลือข่าย Lan สายสัยญาณเป็นแบบ UTP
- Wireless Media เป็นสือกลางในการส่งผ่าน Message บนเคลือข่ายไร้สายในชั้นบรรยากาศ Atmosphere
- Wan Media หรือสือกลางในการส่งผ่าน Message บนเครือข่าย WAN ซึ่งโดยปกติแล้วสายสัญาณที่ใช้งานจะมีลักษณะเป็นแบบ Serial
- Ethernet เป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานอย่าแพร่หลายในการส่งข้อมูลบน LAN ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการเครือข่าย บริษัท,ห้างร้าน,หรือหน่วยงานต่างๆ
เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่หาง่าย และมีราคาถูกในปัญจุบันเครื่องลูกข่าย หรือโฮสต์จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับ Ethernet Switch ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิ์ภาพในการส่งข้อมูลจากเดิม (HUB)
นอกจากนั้นการเชื่อมต่อจากระบบเดิมที่เป็นระบบ (Bus) ได้มีการเปลี่ยนมาใช้ลักษณะการเชื่อมต่อแบบดาว (Star) ในปัญจุบัน ซึ่งสาย
สัญาณที่ใช้จะเป็นแบบ UTP โดยสามารถสนับสนุนการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึง 1000 Mbps หรือมากกว่า

- บริการดูแลซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
มีบริการให้คำปรึกษางานด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของ Haraware & Software สามารถปรึกษาได้ทั้งในเวลาทำการ และเวลานอกทำการ ถ้ามีปัญหาทางเราพร้อมให้บริการ ด่วน สำหรับลูกค้าที่เรียกใช้บริการ เคทีฮาร์ดแวร์ฯ